Regulamin Biura internetowego
§ 1
Postanowienia wstępne
1 Biuro Podróży halowakacje.com S.C. Magdalena Linde Katarzyna Siudziak, dostępny pod adresem internetowym halowakacje.com
wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7123374919 REGON 381306241

 

Ul. Gęsia 5 lok. 4

 

20-719 Lublin
2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzysta-
jących z biura podórży i określa zasady korzystania z biura internetowego oraz zasady i tryb zawierania
Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Biura.
§ 2
Kontakt ze sklepem
3 Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@halowakacje.com
4 Numer telefonu Sprzedawcy: +48 510 433 209, +48 516 678 738
5 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Bank Santander 97 1090 2590 0000 0001 3742 8530
6 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych
w niniejszym paragrafie.
7 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00 od poniedział-
ku do piątku.
8 Dla sprzedawcy priorytetem jest jak najszybsze zrealizowanie zamówienia Klienta.
§ 3
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Pro-
dukty, niezbędne są:
1 Urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari, Fire-
fox, Internet Explorer.
2 Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3 Włączona obsługa plików cookies.

 

§ 4
Informacje ogólne
1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2 Przeglądanie asortymentu nie wymaga zakładania konta.
3 Ceny podane na stronie podane w polskich złotych i są cenami brutto
4 Usługi turystyczne nie podlegają zwrotowi. Po pobraniu nie przysługuje 14-dniowy czas na odstąpienie od umowy.
5. Klienci mogą odstąpić od umowy sprzedaży produktów z naliczeniem kosztów zgodnymi z warunkami uczestnictwa danego organizatora, od którego usługa pochodzi. Warunki uczestnictwa są
każdorazowo podpięte pod zamówienie.
§ 5
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1 Znaleźć wybraną ofertę.
2 Zapoznać się dokładnie z opisem oferty.
3 Wypełnić dane uczestników zgodnie z dokumentem tożsamości wymaganym na danym kierunku
wakacyjnym.
4 Sprawdzić ważność dokumentów tożsamości i obowiązujące przepisy wjazdowe do danego kraju.
5 Przeczytać warunki uczestnictwa i ubezpieczenia widoczne w procesie rezerwacji.
6 Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić za-
mówienie w określonym terminie
§ 6
Wykonanie umowy sprzedaży
1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza rezerwacyjnego.
2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co naj-
mniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz po-

 

twierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3 W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności po dokonaniu rezerwacji oraz opłacenia go przez Przelewy24. Produkt
zostanie wysłany do zamawiającego, gdy Sprzedający otrzyma należność na konto.
§ 7
Postanowienia końcowe
1 Umowy zawierane poprzez Biuro podróży halowakacje.com zawierane są w języku polskim.
2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Reklamację będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy halowakacje.com. w przeciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. Czas złożenia reklamacji to 30 dni od daty powrotu.